Naturreservater i området

I området rundt Bessaker finner du en rekke naturreservater. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. Her er litt info om hvert område, hentet fra miljødirektoratet sine sider.